Regulamin wyścigu Mazovia 24h Marathon 2019

1. Cel imprezy.
• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
• Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

2. Organizator.
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak:
• adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
• tel.: 533 005 212, mail: biuro@zamangroup.pl
• nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541

3. Miejsce i data imprezy.
22-23.06. 2019 – Kaniów k. Zagnańska (ul. Dębowa przy zbiorniku wodnym).

4. Program
Program zawodów dostępny jest na stronie www.24h.ZamanaGroup.pl

5. Warunki uczestnictwa.
Uczestnikiem Mazovia 24h Marathon 2019 będzie osoba spełniająca następujące warunki:
a) Dokona rejestracji za pomocą strony internetowej lub bezpośrednio w biurze zawodów oraz dopełni niezbędnych formalności.
b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być uiszczona:

 • w formie gotówkowej w kasie Biura Zawodów

lub

 • w formie przelewu na konto:

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę maratonu, tj. Mazovia 24h Marathon 2019.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów.
c) Podpisze stosowne Oświadczenie:
- osoba pełnoletnia
- osoba niepełnoletnia
d) Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, natomiast w przedziale wieku 16-18 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Ponadto wymaga się obecności w miasteczku sportowym rodzica lub opiekuna prawnego.

 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Uczestnik zobowiązany jest to określania przed startem limitu czasowego, w którym zamierza rywalizować przez 12 lub 24 godziny.

6. Opłaty (opłata za start 1 zawodnika, bez względu na kategorię).

 • 150 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w maratonie 12 godzinnym, płatne do 1 maja 2019,
 • 200 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w maratonie 24 godzinnym, płatne do 1 maja 2019,
 • 200 zł - normalny koszt uczestnictwa w maratonie 12 godzinnym po 1 maja 2019,
 • 250 zł - normalny koszt uczestnictwa w maratonie 24 godzinnym po 1 maja 2019,
 • 100 zł – kaucja za chip płatna w biurze zawodów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do pobrania nowego chipa w biurze zawodów. Zwroty chipów przyjmowane są po zakończeniu zawodów.
 • Nie ma możliwości przeniesienia wykupionego pakietu startowego na inną osobę i zwrotu opłaty startowej. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
 • Faktury VAT do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

7. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • oznakowaną i w ważnych miejscach zabezpieczoną trasę maratonu,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w maratonie,
 • upominek startowy dla osób które opłaciły udział w maratonie od 1 maja 2019,
 • pamiątkowy medal za ukończenie 24 godzinnego maratonu,
 • numer startowy,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufet regeneracyjny otwarty przez cały czas trwania zawodów,
 • jeden posiłek ciepły dla zawodników rywalizujących przez 12h,
 • dwa ciepłe posiłki regeneracyjne dla zawodników rywalizujących przez 24H,
 • zabezpieczenie ratowniczo - medyczne,
 • możliwość umycia roweru po zakończeniu maratonu,
 • bezpłatny serwis rowerowy.

8. Maraton.

 • Zawody rozgrywane są na oznakowanej trasie o zmiennej nawierzchni przeznaczonej do jazdy na rowerze MTB.
 • Pętla wynosi około 15 km i będzie zabezpieczona przez służby porządkowe w jej newralgicznych miejscach.
 • Zawodnik musi mieć poprawnie zamontowany:
  - numer startowy Mazovia 24h Marathon na kierownicy,
  - chip (urządzenie mierzące czas) na amortyzatorze, lub widełkach przedniego koła.
 • Zawody rozpoczynają się startem wspólnym dla maratonu dwunastogodzinnego i dwudziestoczterogodzinnego o godz. 12:00 w sobotę. Start w stylu Le Mans (zawodnicy biegną do swoich rowerów).
 • Zawodnicy startujący w dwunastogodzinnym maratonie kończą muszą ukończyć rywalizację do godz. 00.00.
 • Zawodnicy rywalizujący w dwudziestoczterogodzinnym maratonie muszą ukończyć rywalizację do godz. 12.00 następnego dnia.
 • Każdy zawodnik musi być wyposażony we własne oświetlenie (przednie i tylne), które należy włączyć podczas jazdy po zmroku. Zawodnik musi mieć wystarczający zapas baterii na czas jazdy.
 • Pary i drużyny czteroosobowe mogą zmieniać swoich zawodników zgodnie z własną strategią, przy czym w czasie zawodów tylko jeden zawodnik należący do pary lub drużyny może przebywać na trasie.
 • Zawodnicy kategorii Solo mogą prowadzić wyścig zgodnie z własną strategią.
 • Okrążenia zliczane są tylko w strefie Startu i Mety. Zmiany zawodników mogą być dokonywane jedynie w tej strefie.
 • Obok strefy zmian będzie znajdował się punkt żywieniowy oraz punkt serwisowy działające przez cały okres rywalizacji.
 • W przypadku problemów technicznych zawodnik powinien kontynuować wyścig z miejsca, w którym pojawiły się te problemy (okrążenie zostanie zaliczone) lub - jeśli nie jest to możliwe - ze strefy Start/Meta (okrążenie zostanie rozpoczęte na nowo).
 • Zawodnicy rywalizujący w 12h czas ukończenia okrążenia nie może przekroczyć godz. 00:00, a dla zawodników rywalizujących w 24h czas ukończenia pętli nie może przekroczyć godz. 12.00.
 • Zwycięzcami maratonu zostają zawodnicy, którzy przejechali największą liczbę okrążeń. W przypadku takiej samej ilości okrążeń, o zwycięstwie decyduje najkrótszy czas ukończenia maratonu.
 • Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.
 • W zawodach można startować jedynie na rowerach w dobrym stanie technicznym bez wspomagania elektrycznego. Zawodnicy zobowiązani są do startu w kaskach.
 • Wycofanie się zawodnika z przyczyn technicznych lub zdrowotnych musi być natychmiast zgłoszone organizatorom.

Trasa zawodów krzyżuje się ze szlakami turystycznymi i drogami publicznymi, więc zawodnik musi się liczyć z tym, że na trasie maratonu może się pojawić pieszy, lub nadjeżdżający samochód, a w obszarze leśnym zwierzyna. Dlatego zawodnicy zobowiązani są do zachowania stałej ostrożności.

9. Zasady fair-play.
a) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie i w miarę możliwości w trakcie, a kiedy jest wyprzedzany trzymać się prawej strony trasy.
b) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie, słabo widoczna i kiedy przejeżdża skrzyżowania z drogami publicznymi.
c) Zawodnik musi przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego.
d) Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy i nie może przeszkadzać innym uczestnikom zawodów.

10. Kategorie
W rywalizacji przez 12h obowiązują kategorie wiekowe zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

Solo:

Mężczyźni Open
Kobiety Open

W rywalizacji przez 24h obowiązują główne kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

Solo:

Mężczyźni
- kategoria M1 - do 26 lat (1993 i młodsi)
- kategoria M2 - od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1992- 1983)
- kategoria M3 - od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1982-1975)
- kategoria M4 - od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1974-1968)
- kategoria M5 - od 52 lat (rok urodzenia 1967 i starsi)

Kobiety Open
Duo:

Duo Kobiety - drużyna dwuosobowa kobieca
Duo Mix – drużyna dwuosobowa (kobieta/ mężczyzna)
Duo Mężczyźni – drużyna dwuosobowa męska
Quatro:
Quatro Mężczyźni – drużyna czteroosobowa składająca się z mężczyzn
Quatro Kobiety – drużyna czteroosobowa składająca się z kobiet

11. Klasyfikacja.
Klasyfikacja wyścigu będzie przeprowadzona w wymienionych w regulaminie kategoriach.

12. Ruch drogowy.
a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

13. Kary.
Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji może zasądzić następujące kary:
• upomnienie,
• doliczenie karnego czasu (15, 30, 60 minut),
• dyskwalifikacja,
• zawieszenie.

14. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu będzie karane dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

15. Protesty.
Protesty można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i nie później niż 15 min po wywieszeniu wyników na tablicy informacyjnej w biurze zawodów. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

16. Informacje dodatkowe.
a) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych.
b) Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
d) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie nie spowodowane przez niego.
g) Maraton będzie odbywać się również w nocnych godzinach, wiele miejsc trasy nie będzie oświetlone. Wszyscy startujący są zobowiązani do sprawnego oświetlenia białego z przodu i czerwonego z tyłu.
h) Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
i) W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
j) Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
k) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
l) Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

2015-07-08 POWRÓT
Partnerzy