Regulamin wyścigu 24H MTB Marathon 2020

1. Cel imprezy.
• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
• Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

2. Organizator.
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak:
• adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
• tel.: 533 005 212, mail: biuro@zamangroup.pl
• nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541

3. Miejsce i data imprezy.
25-26 lipca 2020 – Janów Lubelski (Park Rekracji Zoom Natury, ul. Świerdzowa 41).

4. Program
Program zawodów dostępny jest na stronie www.24h.ZamanaGroup.pl

5. Warunki uczestnictwa.
Uczestnikiem 24h MTB Marathon 2020 będzie osoba spełniająca następujące warunki:
a) Dokona rejestracji za pomocą strony internetowej lub bezpośrednio w biurze zawodów oraz dopełni niezbędnych formalności.
b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być uiszczona:

 • w formie gotówkowej w kasie Biura Zawodów

lub

 • w formie przelewu na konto:

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę maratonu, tj. 24h MTB Marathon 2020.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów.
c) Podpisze stosowne Oświadczenie:
- osoba pełnoletnia
- osoba niepełnoletnia
d) Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, natomiast w przedziale wieku 16-18 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Ponadto wymaga się obecności w miasteczku sportowym rodzica lub opiekuna prawnego.

 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Uczestnik zobowiązany jest to określania przed startem limitu czasowego, w którym zamierza rywalizować przez 12 lub 24 godziny.

6. Opłaty (opłata za start 1 zawodnika, bez względu na kategorię).

 • 150 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w maratonie 12 godzinnym, płatne do 1 kwietnia 2020,
 • 200 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w maratonie 24 godzinnym, płatne do 1 kwietnia 2020,
 • 200 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w maratonie 12 godzinnym, płatne do 1 czerwca 2020,
 • 250 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w maratonie 24 godzinnym, płatne do 1 czerwca 2020,
 • 250 zł - normalny koszt uczestnictwa w maratonie 12 godzinnym po 1 czerwca 2020,
 • 300 zł - normalny koszt uczestnictwa w maratonie 24 godzinnym po 1 czerwca 2020,
 • 100 zł – kaucja za chip płatna w biurze zawodów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do pobrania nowego chipa w biurze zawodów. Zwroty chipów przyjmowane są po zakończeniu zawodów.
 • Nie ma możliwości przeniesienia wykupionego pakietu startowego na inną osobę i zwrotu opłaty startowej. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
 • Faktury VAT do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

7. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • oznakowaną i w ważnych miejscach zabezpieczoną trasę maratonu,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w maratonie,
 • upominek za ukończenie 24 godzinnego maratonu,
 • pamiątkowy medal za ukończenie 24 godzinnego maratonu,
 • numer startowy,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufet regeneracyjny otwarty przez cały czas trwania zawodów,
 • jeden posiłek ciepły dla zawodników rywalizujących przez 12h,
 • dwa ciepłe posiłki regeneracyjne dla zawodników rywalizujących przez 24H,
 • zabezpieczenie ratowniczo - medyczne,
 • możliwość umycia roweru po zakończeniu maratonu,
 • bezpłatny serwis rowerowy.

8. Maraton.

 • Zawody rozgrywane są na oznakowanej trasie o zmiennej nawierzchni przeznaczonej do jazdy na rowerze MTB.
 • Pętla wynosi około 15 km i będzie zabezpieczona przez służby porządkowe w jej newralgicznych miejscach.
 • Zawodnik musi mieć poprawnie zamontowany:
  - numer startowy 24h MTB Marathon na kierownicy,
  - chip (urządzenie mierzące czas) na amortyzatorze, lub widełkach przedniego koła.
 • Zawody rozpoczynają się startem wspólnym dla maratonu dwunastogodzinnego i dwudziestoczterogodzinnego o godz. 12:00 w sobotę. Start w stylu Le Mans (zawodnicy biegną do swoich rowerów).
 • Zawodnicy startujący w dwunastogodzinnym maratonie kończą muszą ukończyć rywalizację do godz. 00.00.
 • Zawodnicy rywalizujący w dwudziestoczterogodzinnym maratonie muszą ukończyć rywalizację do godz. 12.00 następnego dnia.
 • Każdy zawodnik musi być wyposażony we własne oświetlenie (przednie i tylne), które należy włączyć podczas jazdy po zmroku. Zawodnik musi mieć wystarczający zapas baterii na czas jazdy.
 • Pary i drużyny czteroosobowe mogą zmieniać swoich zawodników zgodnie z własną strategią, przy czym w czasie zawodów tylko jeden zawodnik należący do pary lub drużyny może przebywać na trasie.
 • Zawodnicy kategorii Solo mogą prowadzić wyścig zgodnie z własną strategią.
 • Okrążenia zliczane są tylko w strefie Startu i Mety. Zmiany zawodników mogą być dokonywane jedynie w tej strefie.
 • Obok strefy zmian będzie znajdował się punkt żywieniowy oraz punkt serwisowy działające przez cały okres rywalizacji.
 • W przypadku problemów technicznych zawodnik powinien kontynuować wyścig z miejsca, w którym pojawiły się te problemy (okrążenie zostanie zaliczone) lub - jeśli nie jest to możliwe - ze strefy Start/Meta (okrążenie zostanie rozpoczęte na nowo).
 • Zawodnicy rywalizujący w 12h czas ukończenia okrążenia nie może przekroczyć godz. 00:00, a dla zawodników rywalizujących w 24h czas ukończenia pętli nie może przekroczyć godz. 12.00.
 • Zwycięzcami maratonu zostają zawodnicy, którzy przejechali największą liczbę okrążeń. W przypadku takiej samej ilości okrążeń, o zwycięstwie decyduje najkrótszy czas ukończenia maratonu.
 • Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.
 • W zawodach można startować jedynie na rowerach w dobrym stanie technicznym bez wspomagania elektrycznego. Zawodnicy zobowiązani są do startu w kaskach.
 • Wycofanie się zawodnika z przyczyn technicznych lub zdrowotnych musi być natychmiast zgłoszone organizatorom.

Trasa zawodów krzyżuje się ze szlakami turystycznymi i drogami publicznymi, więc zawodnik musi się liczyć z tym, że na trasie maratonu może się pojawić pieszy, lub nadjeżdżający samochód, a w obszarze leśnym zwierzyna. Dlatego zawodnicy zobowiązani są do zachowania stałej ostrożności.

9. Zasady fair-play.
a) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie i w miarę możliwości w trakcie, a kiedy jest wyprzedzany trzymać się prawej strony trasy.
b) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie, słabo widoczna i kiedy przejeżdża skrzyżowania z drogami publicznymi.
c) Zawodnik musi przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego.
d) Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy i nie może przeszkadzać innym uczestnikom zawodów.

10. Kategorie
W rywalizacji przez 12h obowiązują kategorie wiekowe zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

Solo:

Mężczyźni Open
Kobiety Open

W rywalizacji przez 24h obowiązują główne kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

Solo:

Mężczyźni
- kategoria M1 - do 26 lat (1994 i młodsi)
- kategoria M2 - od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)
- kategoria M3 - od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983-1976)
- kategoria M4 - od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1975-1969)
- kategoria M5 - od 52 lat (rok urodzenia 1968 i starsi)

Kobiety Open

Duo:

Duo Kobiety - drużyna dwuosobowa kobieca
Duo Mix – drużyna dwuosobowa (kobieta/ mężczyzna)
Duo Mężczyźni – drużyna dwuosobowa męska

Quatro – drużyna czteroosobowa

11. Klasyfikacja.
Klasyfikacja wyścigu będzie przeprowadzona w wymienionych w regulaminie kategoriach.

12. Ruch drogowy.
a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

13. Kary.
Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji może zasądzić następujące kary:
• upomnienie,
• doliczenie karnego czasu (15, 30, 60 minut),
• dyskwalifikacja,
• zawieszenie.

14. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu będzie karane dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

15. Protesty.
Protesty można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i nie później niż 15 min po wywieszeniu wyników na tablicy informacyjnej w biurze zawodów. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

16. Informacje dodatkowe.
a) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych.
b) Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
d) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie nie spowodowane przez niego.
g) Maraton będzie odbywać się również w nocnych godzinach, wiele miejsc trasy nie będzie oświetlone. Wszyscy startujący są zobowiązani do sprawnego oświetlenia białego z przodu i czerwonego z tyłu.
h) Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
i) W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
j) Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
k) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
l) Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

2015-07-08 POWRÓT
Partnerzy