Zaloguj się
Regulamin wyścigu Mazovia 24h Marathon 2017

1. Cel imprezy.

• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
• Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.


2. Organizator.

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak:
• adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
• tel.: 533 005 212, mail: biuro@MazoviaMTB.pl
• nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541


3. Miejsce i data imprezy.

• 24-25 czerwca 2017 – Kaniów k. Zagnańska (ul. Dębowa przy zbiorniku wodnym)


4. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikiem Mazovia 24h Marathon 2017 będzie osoba spełniająca następujące warunki:

a) Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:

• wypełni kartę zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej www.Mazovia24h.pl (najpóźniej na dwa dni przed maratonem),

• dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.

b) Dokona opłaty startowej. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej pod następującą klauzulą:
„Zapoznałem się z regulaminem cyklu Mazovia 24h Marathon 2017, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych” oraz „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach tegorocznego cyklu. Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Numer ID zawodnika Data i podpis
…………………………….. ……………………
(wypełnia pracownik biura) (czytelny podpis zawodnika)

Oświadczenia
- Osoba pełnoletnia
- Osoba niepełnoletnia

Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby do lat 18 mogą startować jedynie za pisemną zgodą oraz obecnością w miasteczku sportowym rodzica lub opiekuna prawnego.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Uczestnik zobowiązany jest to określania przed startem limitu czasowego, w którym zamierza rywalizować- przez 12 lub 24 godziny.


5. Opłaty wpisowe (opłata za start 1 zawodnika, bez względu na kategorię).

100 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach przez 12h, płatne do 1 maja 2017
130 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach przez 24h, płatne do 1 maja 2017
130 zł - normalny koszt uczestnictwa w zawodach przez 12h
150 zł - normalny koszt uczestnictwa w zawodach przez 24h

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: „Mazovia 24h Marathon 2017 – udział w 12h (lub 24h, imię i nazwisko, numer CiD z Cyklopedii)”.
100 zł – kaucja za czip. Każdy zawodnik zobowiązany jest do pobrania nowego czipa w biurze zawodów. Zwroty czipów przyjmowane są po zakończeniu zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.


6. Program zawodów.

Piątek (23.06.2017):
godz. 18.00 - 20.00 zapisy w Biurze Zawodów.

Sobota (24.06.2017):
godz. 8.00 - 11.00 zapisy w Biurze Zawodów,
godz. 12.00 - start maratonu.
godz. 24.00- zamkniecie trasy maratonu dla zawodników startujących przez 12 godzin.

Niedziela (25.06.2017):
godz. 1.00- dekoracja zwycięzców startujących przez 12 godzin
godz. 12.00 - zamknięcie trasy maratonu dla zawodników startujących przez 24 godziny,
godz. 13.00 - dekoracja zwycięzców startujących przez 24 godziny.


7. Maraton.

Zawody rozgrywane są na oznakowanej trasie o zmiennej nawierzchni przeznaczonej do jazdy na rowerze MTB. Pętla wynosi ok. 15 km i będzie zabezpieczona przez służby porządkowe w jej newralgicznych miejscach.
Zawodnik musi mieć poprawnie zamontowany:
- numer startowy Mazovia 24h Marathon na kierownicy
- czip (urządzenie mierzące czas) na przednim kole na widelcu.

Zawody rozpoczynają się o godz. 12:00 w sobotę.
Zawodnicy rywalizujący przez 12 godzin kończą rywalizację o północy (godz.24.00) 24 czerwca (sobota). Zawodnicy rywalizujący przez 24 godziny kończą rywalizację w południe (godz. 12.00) 25 czerwca (niedziela).

Każdy zawodnik musi być wyposażony we własne oświetlenie (przednie i tylne), które należy włączyć podczas jazdy po zmroku i w nocy. Zawodnik musi mieć wystarczający zapas baterii na czas jazdy.

Zawody rozpoczną się w stylu Le Mans (zawodnicy biegną do swoich rowerów).

Drużyny dwuosobowe oraz drużyny czteroosobowe mogą zmieniać swoich zawodników zgodnie z własną strategią, przy czym w czasie zawodów tylko jeden zawodnik należący do drużyny może przebywać na trasie.

Zawodnicy kategorii Solo mogą prowadzić wyścig zgodnie z własną strategią.

Okrążenia zliczane są tylko w strefie Start/Meta. Zmiany zawodników mogą być dokonywane jedynie w tej strefie.

W strefie zmian będzie znajdował się punkt żywieniowy oraz punkt serwisowy działające przez cały okres rywalizacji.

W przypadku przebicia dętki lub innych problemów technicznych zawodnik powinien kontynuować wyścig z miejsca, w którym pojawiły się te problemy (okrążenie zostanie zaliczone) lub - jeśli nie jest to możliwe - ze strefy Start/Meta (okrążenie zostanie rozpoczęte na nowo).

Kolejne pętle zliczane są odpowiednio dla zawodników rywalizujących przez 12h do 24.00 24 czerwca, dla zawodników rywalizujących przez 24h do godz. 12.00 25 czerwca.

Zwycięzcami zostają zawodnicy (z poszczególnych kategorii), którzy przejechali największą liczbę okrążeń. Jeśli zawodnicy z tej samej kategorii przejadą taką samą liczbę okrążeń, o zwycięstwie decyduje najkrótszy czas ukończenia zawodów.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.

W zawodach można startować jedynie na rowerach w dobrym stanie technicznym bez wspomagania elektrycznego. Zawodnicy zobowiązani są do startu w kaskach twardych.


Wycofanie się zawodnika z przyczyn technicznych lub zdrowotnych musi być natychmiast zgłoszone organizatorom.

Trasa zawodów może krzyżować się ze szlakami turystycznymi, mogą pojawić się na niej także samochody, dlatego zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.


8. Zasady fair-play.

• Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
• Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
• Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów oraz warunków technicznych panujących na danym obszarze.
• Zawodnik musi przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego.
• Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
• Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost, równolegle do barierek ochronnych)


9. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • oznakowaną i zabezpieczoną trasę maratonu,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w maratonie,
 • pamiątkowy T-shirt dla osób, które opłacą udział do 1 maja 2017 r.,
 • pamiątkowy medal za uczestnictwo dla osób rywalizujących przez 24 godziny;
 • numer startowy,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • bufet regeneracyjny, działający przez cały czas rywalizacji,
 • jeden posiłek ciepły dla zawodników rywalizujących przez 12h, dwa ciepłe posiłki regeneracyjne dla zawodników rywalizujących przez 24H;
 • zabezpieczenie medyczne,
 • możliwość umycia roweru po zakończeniu maratonu,
 • bezpłatny serwis rowerowy,


10. Kategorie

W rywalizacji przez 12h obowiązują kategorie wiekowe zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

Solo: jedna osoba

Mężczyźni
- kategoria M1 - do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsi)
- kategoria M2 - od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria M3 - od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria M4 - od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria M5 - od 52 lat (rok urodzenia 1965 i starsi)

Kobiety Open

Duo Kobiety – drużyna dwuosobowa kobieca
Duo Mix- drużyna dwuosobowa (kobieta/mężczyzna)
Duo Mężczyźni – drużyna dwuosobowa męska

W rywalizacji przez 24h obowiązują główne kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

Solo:

Mężczyźni
- kategoria M1 - do 26 lat (1991 i młodsi)
- kategoria M2 - od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria M3 - od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria M4 - od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria M5 - od 52 lat (rok urodzenia 1965 i starsi)

Kobiety Open
Duo Kobiety - drużyna dwuosobowa kobieca
Duo – drużyna Mix – drużyna dwuosobowa (kobieta/ mężczyzna)

Duo Mężczyźni – drużyna dwuosobowa męska
Quatro Mężczyźni – drużyna czteroosobowa składająca się z mężczyzn
Quatro Kobiety- drużyna czteroosobowa składająca się z kobiet

Quatro Mix – drużyna czteroosobowa składająca się z dwóch mężczyzn i dwóch kobiet

Formularze:11. Klasyfikacja.

Klasyfikacja wyścigu będzie przeprowadzona w wymienionych w regulaminie kategoriach.

Zwycięzcami zostaną zawodnicy w kategoriach jedno, dwu oraz czteroosobowych, którzy w czasie zawodów pokonają największą ilość okrążeń w najkrótszym czasie.


12. Ruch drogowy.

• Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
• Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.


13. Kary.

Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji może zasądzić następujące kary:

• Upomnienie.
• Doliczenie karnego czasu (15, 30, 60 minut)
• Dyskwalifikacja.
• Zawieszenie.


14. Ochrona środowiska naturalnego.

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.


15. Protesty.

Protesty można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.


16. Informacje dodatkowe.

• Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych pracowników.
• Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
• Maraton będzie odbywać się również w nocnych godzinach, wiele miejsc trasy nie będzie oświetlone. Wszyscy startujący są zobowiązani do sprawnego oświetlenia białego z przodu i czerwonego z tyłu.
• Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
• Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
• Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

2015-07-08 POWRÓT

 

2017-07-10
Super promocja dla najwytrwalszych!
2017-06-28
Nie można mieć słabych stron: rozmowa ze Zbigniewem Mossoczy
2017-06-21
Od Maratonu 24H do rekordu świata
O cookies
Cyklopedia/3w4u.eu - Web Designrysynek malarstwo Kraków kursy przygotowawcze ASP szkoly plastyczne grafika formy architektura wnetrz rysunku malarstwa krakowieGaleria Rekodziela: torebki bizuteria kolczyki odziez z plótna hand made rekodzielo artystyczne wykonane recznie malowane zrobione na drutach lale misie prezent kraków robioneChoochoo Train for Toddlers, choo, learn, counting, numbers, educational, taps, rail, education, children, child, kids, boys, train, tracks, railroad, preschool, steam, locomotive, top, funny, simple